Finansijski izvještaji

Finansijski izvještaji

Na osnovu Odluke o javnom objelodanjivanju podataka od strane banaka (“Sl.list Crne Gore” br.02/12) – u daljem tekstu: Odluka, propisanoj od strane Centralne banke Crne Gore, Addiko Bank AD Podgorica objelodanjuje podatke i informacije o svom finansijskom stanju i poslovanju.

PREDMET JAVNOG OBJELODANJIVANJA PODATAKA

Saglasno Poglavlju II. Odluke, Banka javno objelodanjuje podatke i informacije, koje se odnose na:

  1. Godišnje finansijske iskaze sa mišljenjem spoljnjeg revizora
  2. Strategije i politike upravljanja rizicima
  3. Iznos sopstvenih sredstava
  4. Potrebni kapital i procjenu adekvatnosti internog kapitala
  5. Izloženosti Banke kreditnom riziku
  6. Standardizovani pristup za ponderisanje izloženosti
  7. Operativni rizik
  8. Izloženost riziku kamatne stope iz bankarske knjige
  9. Tehnike ublažavanja kreditnog rizika

Podaci i informacije pod tačkama 2-3 i 5-9 za 2011. i 2012. su sadržani u godišnjim finansijskim iskazima sa mišljenjem spoljnjeg revizora (tačka 1).

Banka nije izložena riziku druge ugovorne strane, nema trajna ulaganja u kapital drugih pravnih lica, niti ima transakcija vezanih za sekjuritizaciju, te stoga ove informacije i podatke ne objelodanjuje. Takođe, u skladu sa članom 3. Odluke, Banka ne objelodanjuje pojedine informacije i podatke iz prethodno navedenog predmeta objelodanjivanja jer nijesu materijalno značajne.

Upoznajte nas.

Upoznajte našu Upravu

Godišnji izvještaji

Addiko Bank Crna Gora