Finansijski izvještaji

Finansijski izvještaji

U skladu sa članom 237 Zakona o kreditnim institucijama i Odlukom Centralne Banke Crne Gore o javnom objavljivanju podataka o kreditnoj instituciji, kao i ostalim relevantnim propisima kojim se reguliše poslovanje banaka na teritoriji Crne Gore, Addiko Bank AD Podgorica javno objavljuje podatke o svom finansijskom stanju i poslovanju.

PREDMET JAVNOG OBJELODANJIVANJA PODATAKA

Izvještaj obuhvata kvalitativne i kvantitativne podatke shodno odredbama Odluke o javnom objavljivanju podataka o kreditnoj instituciji.

Izvještaj se javno objavljuje na internet stranici Banke.

Upoznajte nas.

Upoznajte našu Upravu

Godišnji izvještaji