Flex štednja

Mogućnost podizanja do 10% uloga

Addiko Flex štednja

Addiko Flex štednja omogućava korišćenje dijela novca bez potrebe za razročavanjem cijelog iznosa depozita. Može se iskoristiti do 10% od oročenih sredstava i pri tome dobiti odgovarajuća kamata za period na koji su sredstva bila deponovana.

Kamatna stopa i rok

12 mj.24 mj.36 mj.
za sve iznose1,00%1,10%1,10%

Reprezentativni primjer: Na štednju sa inicijalnim ulogom od 10.000€ oročenu na period od 12 mjeseci, kamatna stopa na godišnjem nivou iznosi 1,00%. U kamatnu stopu nije ukalkulisan porez na prihode, koji korisnik plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i iznosi 15,00% za rezidente. Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon isteka perioda oročenja iznosi 10.084,91€, i sastoji se od glavnice (10.000€) i kamate (99,84€), a umanjen je za iznos poreza i prireza (14,93€).

Uslovi

  • Ugovor o štednji može sklopiti svako domaće i strano fizičko lice
  • Instrument za raspolaganje sredstvima je ugovor i/ili štedna knjižica
  • Štednja se vodi u EUR
  • Štedne uloge je moguće razročiti uz najavu od najmanje 5 radnih dana i u tom slučaju se primjenjuje kamatna stopa za štedne uloge po viđenju

Potrebna dokumentacija

  • Fotokopija lične karte ili pasoša
  • Dokument o porijeklu sredstava

Addiko Bank AD Podgorica je članica Fonda za zaštitu depozita.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podijelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci prije zaključenja ugovora sa Addiko Bank AD Podgorica (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank AD Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: 19990, +382 20 408 600, info.me@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posjetite našu web stranicu: https://www.addiko.me/zastita-licnih-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.me@addiko.com.