Zaštita ličnih podataka

Zaštita ličnih podataka

Addiko Bank AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka), kao rukovalac podataka o ličnosti, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu Zakon) i internim aktima Banke.

Zakonitost obrade podrazumijeva da Banka obrađuje lične podatke bazirano na najmanje jednom od sljedećih pravnih osnova:

  • u cilju izvršenja ugovornog odnosa sa klijentom ili za preduzimanje radnje, prije zaključenja ugovora na zahtjev lica na koje se podaci odnose,
  • saglasnosti lica za obradu podataka o ličnosti u određene svrhe, ukoliko je takva saglasnost data,
  • izvršavanje zakonom propisanih obaveza za obradu,
  • ostvarivanju na zakonu zasnovanog interesa.

Banka je kao rukovalac zbirkama ličnih podataka, u cilju primjene principa poštene i transparentne obrade ličnih podataka, pripremila sve relevantne informacije, među kojima, detaljne informacije o rukovaocu podataka, najčešće korišćenim pojmovima, pravnim osnovama za obradu, obavezama koje proizilaze iz zakona,  pravima lica na koje se podaci odnose kao i druge korisne informacije koje se nalaze u dokumentu  Opšti uslovi o zaštiti podataka o ličnosti.

Banka dobija lične podatke iz različitih izvora. U najvećem broju slučajeva nam ih neposredno daju potencijalni ili postojeći klijenti koji se odlučuju za korišćenje pojedinih bankarskih usluga ili proizvoda. Podatke dobijamo i posredno kroz korišćenje bankarskih usluga ili proizvoda od strane klijenata. U procesu rada kreiramo podatke prilikom vršenja obrada u svrhe kao što su izvještavanja i analize. Dodatno, možemo koristiti i ostale informacije dostupne iz javnih izvora, kao što su javni registri, društvene mreže i drugi javni izvori informacija.

Sve prikupljene podatke i informacije, zaposleni u Banci koriste u mjeri u kojoj je to neophodno za obavljanje svojih radnih obaveza. Banka obrađuje čuva i štiti podatke na način da onemogući otkrivanje podataka neovlašćenim osobama.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u skladu sa Zakonom podnese pisani zahtjev i zatraži od Banke ostvarivanje zakonom definisanih prava. U cilju olakšanog ostvarivanja definisanih prava, Banka je kreirala formulare koje možete koristiti na način da ih popunite i lično predate u nekoj od naših poslovnica.

U skladu sa zakonskim odredbama imate pravo na:

Informacije o prikupljanju korisničkih informacija i upotrebi kolačića (eng. cookies) možete naći na stranici: https://www.addiko.me/uslovi-koriscenja-web-stranice/

Za sva pitanja i informacije u vezi sa obradom i zaštitom podataka o ličnosti, možete se obratiti licu zaduženom za zaštitu podataka putem adrese elektronske pošte: dpo.me@addiko.com.

Poslove nadzornog organa u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti obavlja Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama www.azlp.me .

(u skladu sa članovima 20. i 21. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

1. KO JE RUKOVALAC OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA I GDJE MOŽETE PRONAĆI DETALJNIJE INFORMACIJE O OBRADI?

Rukovalac obrade ličnih podataka: Addiko Bank AD, Bul. Džordža Vašingtona 98, Podgorica, Kontakti: 19990, 020 408 600, info.me@addiko.com, www.addiko.me; Kontakt Službenika za zaštitu ličnih podataka: dpo.me@addiko.com. Više informacija o obradi vaših ličnih podataka, kao i o pravima koja vam pripadaju s obzirom na obradu ličnih podataka, dostupne su putem sljedećeg linka: https://www.addiko.me/zastita-licnih-podataka/.

2. KOJE VAŠE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO?

U svrhu sprovođenja anketa prikupljamo, obrađujemo i čuvamo vaše identifikacione podatke (ime i prezime), kontakt podatke (koje smo upotrijebili za uspostavljanje kontakta putem našeg Kontakt centra odnosno za dostavljanje ove poruke; npr. telefonski broj ako ste dobili poruku putem SMS/Vibera ili adresu e-pošte, ako ste dobili poruku putem e-pošte), kao i podatke o korišćenju pojedinih proizvoda banke (npr. Addiko Mobile mobilnog bankarstva i Addiko EBank internet bankarstva ako ste poruku dobili putem navedenih kanala). U svrhu odabira klijenata za ovu anketu obrađujemo i podatke iz sistema o učešću u ranijim anketama. Druga kategorija ličnih podataka koje obrađujemo su Vaši odgovori na pitanja iz ankete.

3. KOJA JE SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA?

Addiko banka koristi različite metode pri prikupljanju informacija o zadovoljstvu klijenata sa korišćenjem svojih proizvoda i usluga. Jedna od najznačajnijih metoda u tu svrhu je i neposredno prikupljanje vašeg mišljenja putem anketa o proizvodima i uslugama koje koristite kao klijent banke.
Svrha obrade vaših identifikacionih i kontakt podataka je dostava poruke kojom vas pozivamo na učestovanje u anketi, a koju ste primili putem SMS/Vibera, e-pošte ili Addiko Mobile mobilnog bankarstva i Addiko EBank internet bankarstva odnosno Kontakt centra, kao i naknadnog kontaktiranja nakon ankete u svrhu unapređenja vašeg iskustva u poslovanju s bankom. Svrha obrade vaših odgovora koje ste dali odgovarajući na anketu je prikupljanje informacija o vašem zadovoljstvu našim proizvodima i uslugama, korišćenje tako dobijenih rezultata u svrhu poboljšanja i prilagođavanja naših proizvoda i usluga, kako vašim potrebama, tako i generalno potrebama svih klijenata Addiko banke, kao i praćenje trenda kretanja dobijenih rezultata kroz duži vremenski period. Svrha pojedinih anketa može biti i procjena potpunosti i razumljivosti informacija koje vam pružamo, a pojedine vaše odgovore bismo koristili i za ocjenu naših zaposlenih.

Pravna osnova za obradu svih gore navedenih podataka je legitimni interes iz člana 10. st. 2. tač. 5 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

4. UPOTREBA LEGITIMNOG INTERESA KAO PRAVNOG OSNOVA

Legitimni interes banke kao pravni osnov za sprovođenje anketa vezano uz korišćenje proizvoda i usluga Addiko banke temelji se prvenstveno na praćenju zadovoljstva klijenta u svrhu poboljšanja i prilagođavanja naših proizvoda i usluga potrebama klijenata Addiko banke.

Banka je nakon napravljene procjene učinka upotrebe legitimnog interesa utvrdila kako je upotreba navedenog pravnog osnova odgovarajuća za navedene svrhe obrade ličnih podataka.

Učestvovanje u ovim anketama je potpuno dobrovoljno i vaše učestvovanje u anketama ni na koji način ne utiče na vaš sadašnji niti budući odnos s bankom. Kako smo već naveli, banka će koristiti vaše odgovore na pitanja iz anketa u svrhu poboljšanja i prilagođavanja naših proizvoda i usluga, kako vašim potrebama, tako i generalno potrebama svih klijenata Addiko banke.

5. MOGUĆI PRIMAOCI VAŠIH LIČNIH PODATAKA I PRENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Za potrebe koordinacije sprovođenja anketa moguće je da se podaci šalju drugim bankama u okviru Addiko Bank Grupe.

Lični podaci iz ankete se, prilikom obrade za potrebe koordinacije mogu prenositi u treće zemlje npr. kako smo i naveli bankama članicama Addiko Bank Grupe i kompanijama s kojima Addiko Bank Grupa sarađuje kao partnerima za podršku u poslovanju npr. IT sistemima. Osim navedenih primalaca, podaci iz ankete se ne šalju drugim primaocima npr. nekoj drugoj kompaniji ili instituciji, koji bi ih koristili u svoje vlastite svrhe kao rukovaoci obrade, a nezavisno od svrhe za koju ih prikuplja Addiko banka.

Prenošenje u treće zemlje odvija se jedino i u mjeri u kojoj je takav prenos dozvoljen zakonom odnosno primjenom odgovarajućih zaštitnih mjera navedenih u članu 41. i 42. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u skladu sa Standardnim ugovornim klauzulama za prenos ličnih podataka obrađivačima u trećim zemljama.

6. NA KOJI NAČIN BANKA PRIKUPLJA VAŠE PODATKE?

Vaše identifikacione i kontakt podatke Addiko banka dobila je neposredno od vas prilikom ugovaranja proizvoda i usluga, a podatke o vašim odgovorima u sklopu ankete ćemo dobiti direktno od vas prilikom ispunjavanja iste.

7. OBAVJEŠTENJE O AUTOMATSKOJ OBRADI LIČNIH PODATAKA
U obradi ličnih podataka u opisane svrhe ne koristi se automatska obrada podataka iz člana 15a Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

8. KOJE JE RAZDOBLJE ČUVANJA VAŠIH PODATAKA?

Vaši lični podaci prikupljeni i obrađivani u svrhu anketa o vašem zadovoljstvu proizvodima i uslugama banke, kao i praćenja trenda kretanja dobijenih rezultata kroz duži vremenski period čuvaju se do isteka roka od tri (3) godine od isteka godine koja slijedi nakon godine u kojoj su bili dati odgovori odnosno u kojoj ste učestvovali u anketi.

9. VAŠA PRAVA U ODNOSU NA LIČNE PODATKE

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u odnosu na lične podatke predviđa prava lica na koja se podaci odnose opisana u Poglavlju V (članovi od 43 do 48) i to: pravo na informaciju o tome da li se podaci o licu na koga se podaci odnose obrađuju i ako da, dodatne informacije precizirane Zakonom, zatim pravo na dopunu ili ispravku (npr. pogrešno upisanih podataka), pravo na brisanje podataka ako više nisu potrebni za realizaciju prava i obaveza iz poslovnog odnosa ili za ispunjenje obaveza banke određenih propisima ili radi ostvarivanja i odbrane pravnih zahtjeva, kao i pravo na prigovor.

Prigovor vezan za vaše lične podatke možete uputiti u pisanom obliku lično u svakoj poslovnici Banke, odnosno poslati poštom na adresu Addiko Bank AD, Bul Džordža Vašingtona 98 ili na elektronsku adresu dpo.me@addiko.com.

Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu ličnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu ličnih podataka (AZLP).

Ovdje posebno ističemo da svoje pravo na prigovor odnosno na odjavu od primanja poziva za ankete možete ostvariti na način kako je to navedeno u samoj poruci, znači klikom na odjavu u poruci e-pošte ili slanjem odjave klikom na link u sklopu SMSa/Vibera odnosno Addiko Mobile mobilnog i Addiko EBank internet bankarstva, odnosno na način kako vas je uputio zaposleni Kontakt centra. U tu svrhu se uvijek možete obratiti i na kontakte koje su navedeni u tački 1. ovog Obavještenja.

U tom slučaju ubuduće više nećete primati poruke kojim vas pozivamo na ankete koje sprovodi banka.

(u skladu sa čl. 20. i 21 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – ZZLP, („Službeni list Crne Gore“, br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017)

1. KO JE RUKOVALAC OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA I GDJE MOŽETE PRONAĆI DETALJNIJE INFORMACIJE O OBRADI?

Rukovalac obrade ličnih podataka: Addiko Bank A.D., Bul. Džordža Vašingtona 98, Podgorica, Kontakti: 020 408 600, info.me@addiko.com, www.addiko.me ; Kontakt Službenika za zaštitu ličnih podataka: dpo.me@addiko.com Više informacija o obradi Vaših ličnih podataka kao i o pravima koja Vam pripadaju s obzirom na obradu ličnih podataka, dostupne su putem sljedećeg linka: https://www.addiko.me/zastita-licnih-podataka/

2. KOJE VAŠE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO?

U svrhu sprovođenja anketa prikupljamo, obrađujemo i smještamo Vaše identifikacione podatke (ime i prezime), kontakt podatke, odnosno telefonski broj koji smo upotrijebili za slanje poruke putem SMS/Vibera. U svrhu odabira klijenata za ovu anketu obrađujemo i podatke iz sistema o zatvaranju poslednjeg proizvoda/usluge u našoj banci. Druga kategorija ličnih podataka koje obrađujemo su Vaši odgovori na pitanja iz ankete.

3. KOJA JE SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA?

Addiko banka koristi različite metode pri prikupljanju informacija o zadovoljstvu klijenata vezano uz korišćenje proizvoda i usluga, što uključuje i neposredno prikupljanje mišljenja putem izlazne ankete klijenata koji su raskinuli poslovni odnos sa bankom.

Svrha obrade Vaših identifikacionih i kontakt podataka je dostavljanje poruke kojom Vas pozivamo da učestvujete u anketi koju ste primili putem SMS/Vibera nakon zatvaranja posljednjeg proizvoda/usluge u našoj banci. Svrha obrade Vaših odgovora koje ste dali odgovarajući na anketu je prikupljanje informacija o Vašem dosadašnjem iskustvu vezanom uz korišćenje proizvoda i usluga banke te o razlozima Vašeg odlaska iz Addiko banke. Dobijene rezultate ćemo koristiti u svrhu poboljšanja i prilagođavanja naših proizvoda i usluga potrebama i željama klijenata.

Pravni osnov za obradu svih gore navedenih podataka je legitimni interes iz člana 10, st. 2 tač 5. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

4. UPOTREBA LEGITIMNOG INTERESA KAO PRAVNOG OSNOVA

Legitimni interes banke kao pravnI osnov za sprovođenje ove ankete temelji se prvenstveno na praćenju dosadašnjeg iskustva klijenata vezanog uz proizvode i usluge banke, kao i razloga odlaska klijenata iz Addiko banke, a u svrhu poboljšanja i prilagođavanja proizvoda i usluga potrebama i željama svih klijenata Addiko banke.

Banka je nakon napravljene procjene uticaja upotrebe legitimnog interesa utvrdila kako je upotreba navedenog pravnog osnova odgovarajuća za navedene svrhe obrade ličnih podataka.

Učestvovanje u ovim anketama je potpuno dobrovoljno. Nakon ove izlazne ankete više nećete dobijati druge upite s naše strane vezano uz korisničko iskustvo. Kako smo već naveli, banka će koristiti Vaše odgovore na pitanja iz anketa u svrhu poboljšanja i prilagodjavanja naših proizvoda i usluga potrebama i željama svih klijenata.

5. MOGUĆI PRIMAOCI VAŠIH LIČNIH PODATAKA I PRENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Za potrebe koordinacije sprovođenja anketa moguće je da se podaci šalju drugim bankama u okviru Addiko Bank Grupe.

Lični podaci iz ankete se prilikom obrade za potrebe koordinacije mogu prenositi u treće zemlje npr. kako smo i naveli, bankama članicama Addiko Bank Grupe i pravnim licima sa kojima Addiko Bank Grupa sarađuje kao partnerima za podršku u poslovanju npr. IT sistemima. Osim navedenih primaoca podaci iz ankete se ne šalju drugim primaocima npr. nekoj drugoj kompaniji ili instituciji, koji bi ih koristili u svoje lične svrhe kao rukovaoci, a nezavisno od svrhe za koju ih prikuplja Addiko banka. Prenošenje u treće zemlje odvija se jedino i u mjeri u kojoj je takav prenos dozvoljen Zakonom uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacionih mjera zaštite.

6. NA KOJI NAČIN BANKA PRIKUPLJA VAŠE PODATKE?

Vaše identifikacione i kontakt podatke Addiko banka je dobila od Vas prilikom ugovaranja proizvoda i usluga, a podatke o Vašim odgovorima u sklopu ankete ćemo dobiti direktno od Vas prilikom ispunjavanja iste.

7. OBAVJEŠTENJE O AUTOMATIZOVANOM POJEDINAČNOM DONOŠENJU ODLUKA

U obradi ličnih podataka u opisane svrhe ne koristi se automatizovano pojedinačno donošenje odluka koje bi proizvelo pravne posljedice u odnosu na lice na koje se podaci odnose ili koji bi na njega značajno uticale prema članu 15.a Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

8. KOJI JE PERIOD ČUVANJA VAŠIH PODATAKA?

Vaši lični podaci prikupljeni i obrađivani u svrhu ankete kao i Vaši odgovori na anketna pitanja čuvaju se do isteka roka od pet (5) godina od isteka godine koja slijedi nakon godine u kojoj su bili dati odgovori odnosno u kojoj ste učestvovali u anketi.

9. VAŠA PRAVA U ODNOSU NA LIČNE PODATKE

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u odnosu na lične podatke predviđa prava lica na koja se podaci odnose opisana u Poglavlju V (članovi 43 do 48) i to: pravo na informaciju o tome da li se podaci o licu na koga se podaci odnose obradjuju i ako da, dodatne informacije precizirane Zakonom, zatim pravo na dopunu ili ispravku (npr. pogrešno upisanih podataka), pravo na brisanje podataka ako više nisu potrebni za realizaciju prava i obaveza iz poslovnog odnosa ili za ispunjenje obaveza banke određenih propisima ili radi ostvarivanja i odbrane pravnih zahtjeva, kao i pravo na prigovor. Prigovor vezan za Vaše lične podatke možete uputiti u pisanom obliku lično u svakoj poslovnici Banke, odnosno poslati poštom na adresu Addiko Bank a.d., Bul Džordža Vašingtona 98 ili na elektronsku adresu dpo.me@addiko.com. Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu ličnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu ličnih podataka (AZLP).

Ovdje posebno ističemo da nakon ove izlazne ankete više nećete dobijati druge upite vezane uz korisničko iskustvo odnosno posebna odjava s Vaše strane nije potrebna.

Informacije o obradi ličnih podataka prilikom vršenja video nadzora u skladu u sa članovima 35 do 40 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore, Službeni list Crne Gore, br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017 i članovima 8, 12, 13, 14 Zakona o zaštiti lica i imovine, Službeni list Crne Gore, br. 43/2018.

1. KO JE RUKOVALAC VAŠIH LIČNIH PODATAKA I GDJE MOŽETE DOBITI VIŠE INFORMACIJA O TOME?

Rukovalac je Addiko Bank a.d., Bulevar Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica (u daljem tekstu Banka). Više o obradi Vaših ličnih podataka možete pronaći na linku https://www.addiko.me/zastita-licnih-podataka/, ili se obratite službeniku za zaštitu ličnih podataka putem email adrese dpo.me@addiko.com ili nazovite +382 20 408 600.

2. KOJE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO?

Prilikom vršenja video nadzora obrađuje se snimak osobe koja se nalazila pod uglom gledanja video kamere postavljene u objektima Banke i datum i vrijeme snimanja.

3. KOJA JE SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA I NA KOJEM PRAVNOM OSNOVU SE OBRADUJU?

Banka vrši video nadzor pristupa u službeni ili poslovni prostor, radi bezbjednosti lica i imovine, kontrole ulaska ili izlaska iz službenog ili poslovnog prostora ili, ako zbog prirode posla, postoji mogući rizik za zaposlene.

Pravni osnov za tu obradu je u tački 11. stav tri člana 13 Zakona o zaštiti lica i imovine, Službeni list Crne Gore, br. 43/2018 na osnovu kojeg su objekti finansijskih institucija obavezno štićeni objekti, i to sa fizičkim i tehničkim mjerama zaštite po planu zaštite, kako je to propisano u tom istom zakonu u članovima 12, 13 i 14. Obrada tih podataka se radi kako je to dalje propisano u članovima 35 do 40 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore, Službeni list Crne Gore, br. 079/08, 044/12 i 022/17, u članovima.

4. IZVORI I PRIMAOCI LIČNIH PODATAKA

Banka sama kreira podatke za video nadzor. Primaoci podataka su, na njihov opravdani zahtjev, državni organi (sudovi, policija).

5. OBIM OBRADE LIČNIH PODATAKA

Obim obrade zavisi od toga koliko dugo osoba boravi u prostoru pod video nadzorom.

6. OBAVJEŠTENJE O AUTOMATIZOVANOM DONOŠENJU ODLUKE

U skladu sa odredbama člana 15a. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obavještavamo vas da Banka ne vrši automatizovano donošenje odluka i ne kreira profile prilikom obavljanja video nadzora.

7. VRIJEME ČUVANJA PODATAKA

Podaci se čuvaju od momenta nastanka do 30 dana, zavisno od količine podataka koji se obrađuju.

8. INDIVIDUALNA PRAVA

Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, lice može da ostvari prava vezano za zaštitu ličnih podataka u skladu i pod uslovima iz člana 43 i 44 Zakona. Željeli bismo posebno objasniti da se opravdanje za ostvarivanje prava na brisanje podataka iz člana 37 Zakona, u vezi sa vašim snimcima, uvijek procjenjuje u skladu sa tačkom 7 ovog dokumenta. Vaša prava u vezi sa navedenim članovima Zakona možete ostvariti dostavljanjem pisanog zahtjeva putem e-mail adrese: dpo.me@addiko.com ili u nekoj od naših poslovnica. O prijavi će se odlučiti, osim u izuzetnim slučajevima, u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahtjeva.

9. PRENOS PODATAKA TREĆOJ STRANI I U TREĆE ZEMLJE

Banka može prenositi lične podatke određenim primaocima, kao što su državni organi, pravna lica sa javnim ovlašćenjima, pružaoci usluga i banke članice Addiko grupe.

Transferi u treće zemlje će se odvijati samo u mjeri dozvoljenoj zakonom i podložni odgovarajućim mjerama zaštite navedenim u članovima 41 i 42 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.