Organi upravljanja

U skladu sa odredbama člana 238 Zakona o kreditnim institucijama objavljuju se informacije o upravljanju:

 • sastav, dužnosti i odgovornosti Nadzornog i Upravnog odbora kreditne institucije i odgovornosti Odbora za imenovanja;
 • obaveza Nadzornog odbora da obrazuje Odbor za primanja, Odbor za imenovanja i Odbor za rizike;
 • politike primanja, uključujući varijabilne djelove primanja i odgovornosti odbora za primanja

Upravni odbor

Upravni odbor Banke ima tri člana, koji se imenuju na način utvrđen zakonom i statutom, na period do četiri godine, s tim da član kome istekne mandat može biti ponovo imenovan. Upravni odbor organizuje i vodi poslovanje Banke i vrši nadzor nad radom zaposlenih u Banci, na dnevnoj osnovi.

Članove Upravnog odbora uključujući i predsjednika Upravnog odbora iz reda članova imenuje i razrješava Nadzorni odbor.

Za člana Upravnog odbora može biti izabrano lice koje je dobilo prethodno odobrenje Centralne banke, za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora.

Za predsjednika Upravnog odbora Banke može biti imenovano samo lice koje je dobilo odobrenje Centralne banke za obavljanje te funkcije.

IMG_0362

Christoph Schoen

predsjednik Upravnog odbora

Nadležan za sledeće organizacione oblike (jedinice): Službu interne revizije, Sektor za korporativno upravljanje, Odjeljenje za upravljanje ljudskim resursima i korporativne komunikacije, upravljanje projektima i procesima, Sektor za informacione tehnologije i digitalizaciju i Odjeljenje za upravljanje nabavkom i imovinom.

Služba interne revizije je direktno odgovorna Nadzornom odboru, dok je disciplinski odgovorna Predsjedniku Upravnog odbora.

Milos Miketic

Miloš Miketić

član Upravnog odbora

Nadležan za sledeće organizacione oblike (jedinice): Sektor prodaje proizvoda na malo, Odeljenje za poslovanje sa privredom i malim i srednjim preduzećima, Sektor operacija, Odjeljenje za razvoj proizvoda, digitalnih kanala i poslova zastupanja u osiguranju i Ekspertsku funkciju za marketing.

Rade Bajic

Rade Bajić

član Upravnog odbora

Nadležan za sledeće organizacione oblike (jedinice): Odjeljenje za računovodstvo i izvještavanje, Službu za finansijski kontroling i upravljanje bilansnim pozicijama, Odjeljenje za kontrolu rizika i upravljanje podacima i Sektor za upravljanje kreditnim rizikom.

Upravni odbor (dužnosti i odgovornosti):

 • utvrđuje ciljeve i opštu strategiju Banke;
 • usvaja poslovnu politiku Banke;
 • redovno preispituje strateške ciljeve, strategije i politike upravljanja rizicima, uključujući i upravljanje rizicima koji proizlaze iz makroekonomskog okruženja u kojem Banka posluje, kao i stanje poslovnog ciklusa Banke;
 • uspostavlja osnove za funkcionisanje sistema interne kontrole, adekvatne veličini Banke, složenosti poslova i nivou preuzetog rizika;
 • usvaja politiku primanja u Banci;
 • obezbjeđuje integritet računovodstvenog sistema i sistema finansijskog izvještavanja i finansijske i operativne kontrole;
 • obezbjeđuje nadzor višeg rukovodstva i uspostavlja tačno utvrđene, jasne i dosljedne interne odnose u vezi sa odgovornošću, koji obezbjeđuju jasno razgraničavanje ovlašćenja i odgovornosti i sprječavaju nastanak sukoba interesa;
 • utvrđuje unutrašnju organizaciju Banke, uz saglasnost Nadzornog odbora;
 • donosi opšte akte Banke, osim akata koje donose drugi organi Banke;
 • bira i razrješava više rukovodstvo Banke i druga lica u skladu sa ovim zakonom i statutom kreditne institucije i određuje im zaradu;
 • donosi etičke standarde ponašanja zaposlenih u kreditnoj instituciji;
 • odobrava uvođenje novih proizvoda i usluga u poslovanje kreditne institucije;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, propisima i Statutom.

Nadzorni odbor

Nadzor na poslovanjem Banke vrši Nadzorni odbor.

Članove Nadzornog odbora bira i razrješava Skupština akcionara banke.

Nadzorni odbor se sastoji od pet članova, s tim da najmanje dva člana Nadzornog odbora moraju biti lica nezavisna od banke.

Predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika bira Nadzorni odbor iz reda svojih članova.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se na period do četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti izabrano lice koje nije dobilo prethodno odobrenje Centralne banke.

Članovi Nadzornog odbora Banke:

 • Tadej Krašovec – predsjednik
 • Ivan Jandrić – član
 • Mirko Španović – član
 • Sava Dalbokov – nezavisni član, podpredsjednik
 • Varja Dolenc – nezavisni član

Nadzorni odbor (dužnosti i odgovornosti):

 • daje saglasnost Upravnom odboru na:
  • ciljeve i opštu strategiju Banke,
  • poslovnu politiku Banke,
  • finansijski plan Banke,
  • strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala Banke,
  • politiku primanja u Banci, – akt o internoj reviziji i godišnji plan rada interne revizije;
 • nadzire:
  • postupak sprovođenja i efikasnost i efektivnost sistema upravljanja Bankom,
  • sprovođenje poslovne politike Banke, strateških ciljeva i strategije i politike preuzimanja rizika,
  • sprovođenje politike primanja u Banci,
  • proces objelodanjivanja i komunikacija,
  • adekvatnost postupaka i efikasnosti interne revizije;
 • predlaže spoljnog revizora;
 • usvaja godišnji plan interne revizije i izvještaje interne revizije;
 • donosi i periodično provjerava opšta načela politike primanja u Banci;
 • saziva sjednice Skupštine akcionara, utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka za Skupštinu akcionara i kontroliše njihovo sprovođenje;
 • bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora;
 • imenuje i razrješava članove Upravnog odbora uključujući i predsjednika;
 • imenuje i razrješava članove revizorskog odbora;
 • razmatra godišnji izvještaj o radu revizorskog odbora;
 • imenuje i razrješava članove odbora za primanja, odbora za rizike, odbora za imenovanja i druge odbore osnovane u cilju pružanja stručne pomoći u vršenju nadzora poslovanja Banke;
 • razmatra i zauzima stavove o nalazima iz izvještaja Centralne banke i izvještaja drugih nadzornih organa o izvršenoj kontroli, u roku od 30 dana od dana dostavljanja izvještaja o kontroli;
 • odlučuje o promjeni naziva djelova Banke;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, podzakonskim aktima i Statutom.

Odbor za imenovanja

Nadzorni odbor formira Odbor za imenovanja.

Odbor za imenovanja (dužnosti i odgovornosti):

 • određuje i predlaže kandidate za izbor članova Nadzornog i Upravnog odbora Banke, ocjenjuje ravnotežu između znanja, vještina, raznovrsnosti u sastavu i iskustva organa upravljanja, priprema opis ovlašćenja i potrebnih kvalifikacija za određenu funkciju i ocjenjuje očekivano potrebno vrijeme za obavljanje te funkcije;
 • utvrđuje ciljanu zastupljenost pola koji nije dovoljno zastupljen u Nadzornom ili Upravnom odboru i priprema politiku o načinu povećavanja broja manje zastupljenog pola u tim organima, kako bi se postigla ciljana zastupljenost;
 • redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje i po potrebi predlaže Nadzornom i Upravnom odboru Banke promjene u strukturi, veličini, sastavu i djelovanju tih organa;
 • redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje znanje, sposobnosti i iskustvo pojedinih članova Nadzornog i Upravnog odbora, kao i tih organa kao cjeline, i o toj procjeni obavještava organe i lica na koje se ta procjena odnosi;
 • redovno preispituje politike za izbor i imenovanje višeg rukovodstva i po potrebi daje preporuke Upravnom odboru za unaprjeđenje tih politika;
 • kontinuirano, u mjeri u kojoj je to moguće, vodi računa o izbjegavanju postojanja dominantnog uticaja pojedinaca ili male grupe pojedinaca pri odlučivanju Upravnog i Nadzornog odbora, u cilju zaštite interesa Banke u cjelini, i
 • obavlja druge poslove određene propisima donesenim u skladu sa zakonom.

Odbor za imenovanja može da za ostvarivanje svojih dužnosti koristi sve resurse koje smatra adekvatnim, uključujući i korišćenje stručne pomoći lica van Banke na teret Banke.

Odbori Nadzornog odbora

U skladu sa Statutom banke, Nadzorni odbor može formirati stalna i povremena tijela o čijem sastavu i djelokrugu odgovornosti donosi posebnu odluku.

Nadzorni odbor je formirao sljedeća tijela:

 • Revizorski odbor;
 • Odbor za imenovanja;
 • Odbor za rizike;
 • Odbor za primanja;

 Odbor za imenovanja:

 • određuje i predlaže kandidate za izbor članova Nadzornog i Upravnog odbora Banke, ocjenjuje ravnotežu između znanja, vještina, raznovrsnosti u sastavu i iskustva organa upravljanja, priprema opis ovlašćenja i potrebnih kvalifikacija za određenu funkciju i ocjenjuje očekivano potrebno vrijeme za obavljanje te funkcije;
 • utvrđuje ciljanu zastupljenost pola koji nije dovoljno zastupljen u Nadzornom ili Upravnom odboru i priprema politiku o načinu povećavanja broja manje zastupljenog pola u tim organima, kako bi se postigla ciljana zastupljenost;
 • redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje i po potrebi predlaže Nadzornom i Upravnom odboru Banke promjene u strukturi, veličini, sastavu i djelovanju tih organa;
 • redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje znanje, sposobnosti i iskustvo pojedinih članova Nadzornog i Upravnog odbora, kao i tih organa kao cjeline, i o toj procjeni obavještava organe i lica na koje se ta procjena odnosi;
 • redovno preispituje politike za izbor i imenovanje višeg rukovodstva i po potrebi daje preporuke Upravnom odboru za unaprjeđenje tih politika;
 • kontinuirano, u mjeri u kojoj je to moguće, vodi računa o izbjegavanju postojanja dominantnog uticaja pojedinaca ili male grupe pojedinaca pri odlučivanju Upravnog i Nadzornog odbora, u cilju zaštite interesa Banke u cjelini, i
 • obavlja druge poslove određene propisima donesenim u skladu sa zakonom.

 Odbor za rizike:

 • savjetuje Nadzorni odbor o cjelokupnoj trenutnoj i budućoj sklonosti Banke ka preuzimanju rizika i strategiji i pomaže u nadzoru nad sprovođenjem strategije od strane višeg rukovodstva, pri tom ne dovodeći u pitanje odgovornost Upravnog i Nadzornog odbora u cjelokupnom upravljanju rizicima i nadziranju Banke;
 • preispituje da li su pri određivanju cijena potraživanja i obaveza prema klijentima uzimani u obzir model poslovanja Banke i strategija rizika i ako ta cijena ne odražava rizik preuzet u odnosu na model poslovanja i strategiju rizika, predlaže Upravnom odboru plan za otklanjanje nedostataka;
 • nezavisno od poslova odbora za primanja, sa ciljem uspostavljanja i sprovođenja odgovarajućih politika primanja, preispituje da li su pri određivanju podsticaja predviđenih sistemom primanja uzeti u obzir rizik, kapital, likvidnost i vjerovatnoća i očekivani period ostvarivanja dobiti, i
 • obavlja druge poslove određene propisima donesenim u skladu sa zakonom.

 Odbor za primanja:

 • priprema odluke Nadzornog odbora u vezi sa primanjima zaposlenih, uključujući odluke koje imaju uticaj na izloženost Banke rizicima i na upravljanje rizicima, i
 • obavlja druge poslove utvrđene propisima.

Odbor za primanja je dužan da pri obavljanju poslova iz svoje nadležnosti uzme u obzir dugoročne interese akcionara, investitora i ostalih zainteresovanih strana u Banci, kao i javni interes.

Revizorski odbor

 • Sava Dalbokov, predsjedavajući
 • Marlene Schellander-Pinter, član
 • Bernadette Afritsch, član

Odbor za rizike

 • Ivan Jandrić, predsjedavajući
 • Tadej Krašovec, član
 • Sava Dalbokov, član

Odbor za imenovanja

 • Varja Dolenc, predsjedavajuća
 • Tadej Krašovec, član
 • Mirko Španović, član

Odbor za primanja

 • Mirko Španović, predsjedavajući
 • Varja Dolenc, član
 • Ivan Jandrić, član

Politika primanja

Addiko Bank AD Podgorica je članica je Addiko Bank Grupe čije je sjedište u Austriji.

Politiku Grupe za zarade i naknade, je sačinila funkcija Ljudskih resursa Grupe, uz učešće kontrolnih funkcija Grupe i ona se podnosi Upravi Grupe na odobrenje jednom godišnje.

Nadzorni odbor Grupe i Odbor za imenovanja i zarade i naknade Grupe ima savjetodavnu ulogu u odnosu na Upravni odbor Grupe u vezi sa strategijom za zarade i naknade na nivou Grupe. Nadzorni odbor Grupe odobrava Politiku zarada i naknada Addiko Grupe na predlog Odbora za imenovanja i zarade i naknade Grupe, koji i kontroliše adekvatnost njene primjene.

Politiku za zarade i naknade („Politika zarada i naknada“) u Addiko Bank AD Podgorica sprovodi funkcija Ljudskih resursa, na osnovu odobrenih Politika zarada i naknada Grupe i odobrenja Upravnog odbora Banke i Nadzornog odbora Banke.

Politika primanja uređuje obavezne zahtjeve koji se odnose na sistem zarada i naknada u Banci. Ova politika obezbjeđuje okvir za zarade i naknade koji Addiko Bank AD Podgorica, kao kreditna institucija u Crnoj Gori, primjenjuje u definisanju zarada i naknada za svoje zaposlene, Upravni odbor Banke i Nadzorni odbor Banke.

Njen cilj jeste da omogući Banci da privuče i zadrži zaposlene i obezbijedi ispunjavanje ciljeva kompanije, u skladu sa njenom strategijom, dugoročnim ciljevima i profilom rizika.

Politika definiše smjernice za tri najznačajnija segmenta zarada i naknada:

 • Fiksne zarade i naknade, koje obuhvataju sva plaćanja koja ne zavise od rezultata,
 • Varijabilne zarade i naknade, koje obuhvataju godišnje bonuse i planove stimulacija (koje se isplaćuju više puta godišnje),
 • Beneficije (sve ostale vrste instrumenata nagrađivanja i priznanja koje nisu grupisane u fiksne i varijabilne zarade i naknade).

Politika zarada i naknada objavljuje se na odgovarajući način tako da bude dostupna svim zaposlenima Banke. Zaposleni treba da poznaju kriterijume koji će se koristiti za utvrđivanje njihovih zarada i naknada.

Objelodanjivanje zarada i naknada se obavlja shodno zakonskim propisima, na osnovu važećih nacionalnih zakona / propisa, a priprema ga funkcija Ljudskih resursa.

Prije eksternog objelodanjivanja, izvještaji o zaradama i naknadama podnose se na odobrenje Nadzornom odboru Banke koji ima konačno pravo odlučivanja o pitanjima vezanim za zarade i naknade.

Identifikovanje kategorija zaposlenih

Politika zarada i naknada (Politika primanja) se primjenjuje i na zaposlene čije profesionalne aktivnosti imaju značajan uticaj na rizični profil Banke.

Smatra se da zaposleni imaju značajan uticaj na rizični profil kreditne institucije, ako je ispunjen neki od kvalitativnih ili kvantitativnih kriterijuma, u skladu sa Odlukom o primanjima u kreditnim institucijama.

Fiksna zarada

Fiksna zarada je novčana zarada koja se isplaćuje pojedinačnim zaposlenima za njihov rad u ugovorenom periodu i za obim odgovornosti, a koja je u skladu sa neophodnim iskustvom i vještinama.

Fiksna zarade prvenstveno odražava relevantno profesionalno iskustvo zaposlenog i njegove odgovornosti unutar organizacije, kao što je navedeno u njegovom opisu posla kao dio uslova za zapošljavanje.

U Addiko Bank AD Podgorica uspostavljen je rangiranja poslova.

Varijabilna primanja

Varijabilne zarade i naknade predstavljaju nagrađivanje uspjeha direktnim povezivanjem zarade sa radnim učinkom (učinkom na nivou grupe, kompanije, organizacionog dijela i pojedinca). One takođe pružaju stimulaciju zaposlenima da rade na ispunjavanju ciljeva i interesa kompanije i omogućavaju im da učestvuju u njenom uspjehu.

Sve sheme varijabilnih zarada i naknada su dovoljno fleksibilne da budu umanjene, ako se ispostavi da su rezultati negativni ili nadležni upravni organ ima takav zahtjev.

Retroaktivne korekcije za rizike kod varijabilnih zarada i naknada se koriste kao odgovor na konkretne posljedice na rizike od aktivnosti zaposlenih ili izmjenjenih okolnosti. Ove retroaktivne korekcije za rizike predstavljaju eksplicitni mehanizam za usklađivanje sa rizicima putem kojeg Banka samostalno vrši korekcije putem klauzula o malusu ili povraćaju sredstava (clawback), definisanih Politikom.

Moguća varijabilna primanja su godišnji bonus, varijabilni dio otpremnine i ostale vrste varijabilnih primanja (npr. novčani i nenovčani podsticaji).

Modeli varijabilnih primanja ne ohrabruju preuzimanje pretjeranih rizika, te u obzir uzimaju dugogodišnju održivost Banke.

Gornja granica varijabilnih primanja

Varijabilna komponenta zarade ne smije da bude veća od 100% fiksne komponente ukupne zarade za svakog zaposlenog.

Za kontrolne funkcije primjenjuje se konzervativniji pristup. Primanja zaposlenog koji obavlja poslove kontrolnih funkcija utvrđuju se na sljedeći način: fiksna primanja ne mogu biti manja od dvije trećine ukupnih primanja tog zaposlenog i ukupna godišnja fiksna primanja tog zaposlenog ne mogu biti manja od dvogodišnjeg prosjeka ukupnih godišnjih fiksnih primanja zaposlenih u istoj grupi primanja ili zaposlenih koji obavljaju poslove uporedivog obima, složenosti i odgovornosti.

 Odbor za primanja

U skladu sa Poslovnikom o radu Odbora za primanja, Odbor za primanja je specijalizovani odbor Nadzornog odbora Banke, koji je nadležan obavljati sljedeće:

 • nadzire sprovođenje politike primanja i izvještava Nadzorni odbor o sprovođenju politike primanja u Banci
 • priprema odluke Nadzornog odbora u vezi sa primanjima zaposlenih, uključujući odluke koje imaju uticaj na izloženost Banke rizicima i na upravljanje rizicima
 • pruža podršku i daje savjete Nadzornom odboru u vezi sa politikom primanja, praksom i procesima koji se odnose na primanja;
 • provjerava da li je postojeća politika primanja adekvatna i, ako je potrebno, daje prijedloge za promjenu tih politika sa prijedlogom plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka;
 • predlaže eksterne stručnjake za primanja koje Nadzorni odbor namjerava da angažuje za savjete ili podršku;
 • obezbjeđuje akcionarima informacije o politikama i praksama primanja, a naročito o predloženom većem maksimalnom odnosu varijabilnog i fiksnog dijela ukupnih primanja;
 • procjenjuje mehanizme i sisteme usvojene radi obezbjeđivanja da politika primanja pravilno uzima u obzir rizični profil i strukturu kapitala, da je ukupna politika primanja usklađena sa opštom strategijom, ciljevima, korporativnom kulturom i dugoročnim interesima Banke i da promoviše zdravo i efikasno upravljanje rizicima;
 • procjenjuje ostvarivanje ciljeva politike primanja i potrebe naknadnog prilagođavanja, uključujući primjenu malusa i povraćaja primanja;
 • analizira moguća scenarija u cilju utvrđivanja uticaja eksternih i internih događaja na politike i prakse primanja;
 • testira kriterijume za dodjelu varijabilnih primanja prije njihovog utvrđivanja i dodjele;
 • obavlja druge poslove utvrđene propisima.

Uz navedene poslove, Odbor za primanja može obavljati i druge poslove prema zahtjevu Nadzornog odbora i shodno propisima.

Pri obavljanju gore navedenih poslova, Odbor za primanja dužan je uzeti u obzir dugoročne interese akcionara, investitora i ostalih zainteresovanih strana u Banci.

Upoznajte nas.

Upoznajte našu Upravu

Godišnji izvještaji

Addiko Bank Crna Gora