Obavještenje o mogućnosti odlaganja plaćanja obaveza po kreditu (moratorijum)

Centralna banka Crne Gore je 19.03.2020. (Sl. list CG br. 019/20) donijela Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem (u daljem tekstu: Odluka), u cilju suočavanja sa teškoćama u otplati kreditnih obaveza. Addiko Bank AD Podgorica, poštujući duh same Odluke i aktuelni trenutak, obezbijedila je da se pravo na korišćenje moratorijuma može ostvariti bez fizičkog prisustva klijenta, podnošenjem zahtjeva prema Banci na jedan od sljedećih načina:

  • Putem elektronske pošte, dostavljanjem ličnih podataka (ime i prezime/naziv firme, JMB/PIB, broj partije ili inicijalno odobreni iznos kredita, dužina trajanja moratorijuma, adresa stanovanja/sjedište firme, broj telefona, email) na e-mail adresu: naplata@addiko.com ili slanjem Izjave u vidu formulara koji sadrži pomenute podatke, a koji možete preuzeti sa linka ispod:

Izjava o prihvatanju moratorijuma na otplatu kredita

  • Pozivanjem Kontakt centra na broj 19990, dostavljajući našim agentima lične podatke (ime i prezime/naziv firme, JMB/PIB, broj partije kredita ili inicijalno odobren iznos kredita, dužina trajanja moratorijuma, adresa stanovanja/sjedište firme, broj telefona, email). Radno vrijeme Kontakt centra je svakog radnog dana od 8h do 16h.
  • Slanjem Izjave poštom na adresu banke – Addiko Bank AD Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica. Izjava mora sadržati lične podatke (ime i prezime/naziv firme, JMB/PIB, broj partije ili inicijalno odobren iznos kredita, dužina trajanja moratorijuma, adresa stanovanja/sjedište firme, broj telefona, email)

Moratorijum podrazumijeva odlaganje u otplati glavnice i redovne (ugovorene) kamate u periodu trajanja moratorijuma koji ne može biti duži od 90 dana, a za one klijente koji se odluče da iskoriste pravo na moratorijum, on počinje da se primjenjuje najkasnije u roku od 5 radnih dana od prijema Zahtjeva klijenta, bez zaključivanja Aneksa Ugovora o kreditnom proizvodu.

Zahtjev za moratorijum korisnik može podnijeti dok je na snazi Odluka CBCG o privremenim mjerama, s tim da moratorijum može trajati najduže do prestanka važenja Odluke o privremenim mjerama.

Banka u periodu moratorijuma neće obračunavati i naplaćivati zateznu kamatu. U odnosu na redovnu, ugovorom definisanu kamatu, koja se obračunava za vrijeme trajanja moratorijuma, Banka će pripisati dugu i rasporediti ravnomjerno na preostali rok dospijeća, koji uključuje produženje za period trajanja moratorijuma, bez izmjene ostalih ugovornih uslova i načina obračuna kamate.

Klijenti koji imaju više kreditnih proizvoda u Addiko banci imaju pravo na moratorijum u otplati svih kreditnih proizvoda, s tim što su u obavezi da dostave Izjavu o prihvatanju moratorijuma u kojoj će navesti za koje kreditne proizvode žele moratorijum.

Banka će automatski produžiti za tri mjeseca dozvoljeno prekoračenje po vašem transakcionom  računu, ukoliko ono ističe u periodu trajanja moratorijuma.

Klijenti koji su izabrali mogućnost korišćenja moratorijuma, potrebno je da Izjavu o njegovom prihvatanju dostave i poslodavcu ili drugom licu preko kojeg se vrši otplata kredita. Ukoliko želite da obustavite trajni nalog u Addiko banci preko kojega izmirujete svoje kreditne obaveze u nekoj drugoj banci, potrebno je da mail sa takvom sadržinom pošaljete na naplata@addiko.com ili pozovete Kontakt centar na 19990.

Želite da odustanete od moratorijuma?

U slučaju da želite da raskinete moratorijum, na adresu naplata@addiko.com pošaljite mail sa naslovom „Odustajanje od moratorijuma“, koji treba da sadrži sljedeće podatke: JMB, partija ili iznos kredita i broj telefona.

Reprezentativni primjer

Gotovinski kredit nakon 24 mjeseca otplate

Gotovinski kredit15.000,00€
RedovnoSa moratorijumom
Rok otplate96 mjeseci96 mjeseci + 90 dana moratorijuma
Iznos mjesečnog anuiteta206,34€210,09€
Nominalna kamatna stopa7,49%

Uporedni kreditni kalkulator

Za provjeru razlike u iznosu anuiteta sa odlaganjem plaćanja od 90 dana i bez odlaganja, kliknite na:

UPOREDNI KREDITNI KALKULATOR

Addiko Bank Crna Gora