Obavještenje o mogućnosti odlaganja plaćanja obaveza za korisnike kredita na čije je finansijsko stanje negativno uticala epidemija novog koronavirusa

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za smanjenje negativnih posljedica uticaja epidemije novog koronavirusa na finansijski sistem koju je Centralna banka Crne Gore donijela 19.05.2020. (Sl. list CG br. 46/20), u nastavku svi korisnici kredita u Addiko Bank AD Podgorica mogu naći pojašnjenja o uslovima za odobravanje moratorijuma u trajanju do 90 dana i načinu prijavljivanja za moratorijum, te sve druge bitne napomene.

FIZIČKA LICA

Ko ima pravo da se prijavi za odlaganje plaćanja obaveza?

To su klijenti Banke koji:

 • Nemaju mogućnost redovne otplate, usljed gubitka posla uz priloženi dokaz o raskidu ugovora o radu
 • Nemaju mogućnost redovne otplate, usljed smanjenja mjesečnih primanja uz priloženi dokaz o smanjenju primanja
 • I/ili na drugi način, korisnik kredita može dokumentovano dokazati banci da je njegova finansijska pozicija pogoršana, ili će u bliskoj budućnosti biti pogoršana, zbog negativnog uticaja novog koronavirusa na njegovo poslovanje od dana pojave ovog virusa u svijetu

Mjere se NE odnose na:

 • Klijente čija kreditna sposobnost nije pogoršana efektima krize
 • Klijente čiji su ugovori o kreditu ranije raskinuti
 • Klijente koji su imali preko 90 dana kašnjenja u otplati dugova na 31.12.2019. i kojima kredit za koji se traži moratorijum nije restrukturiran u 2020. godini
 • Klijente za koje je pokrenut proces prinudne naplate

Dodatna pojašnjenja:

 • Za korišćenje ovih mjera klijenti neće plaćati nikakve dodatne naknade.
 • U toku trajanja moratorijuma ne obračunava se zatezna kamata na dospjela neizmirena potraživanja po kreditu.
 • Redovna kamatna stopa ne može biti veća nego što je bila definisana u važećem ugovoru, a obračunava se i u vrijeme korišćenja moratorijuma.
 • Banka zadržava pravo da u svakom pojedinačnom slučaju donese odluku o prihvatanju ili odbijanju zahtjeva za moratorijum.

Podnošenje zahtjeva – FIZIČKA LICA

Zahtjev za odobrenje moratorijuma, uz dokaz o pogoršanju finansijskog stanja se može podnijeti na jedan od sljedećih načina:

 • Na web stranici Addiko banke popunite osnovne podatke i dostavite prateća dokumenta (dokaze o umanjenoj kreditnoj sposobnosti) pomoću web forme na linku: ZAHTJEV ZA MORATORIJUM
 • Popunjavanjem dokumenta – ZAHTJEV ZA MORATORIJUM – Popunjen formular i prateću dokumentaciju (dokaze o umanjenoj kreditnoj sposobnosti), klijent dostavlja na e-mail: naplata@addiko.com
 • Popunjen i odštampan zahtjev sa navedenog linka se može predati najbližoj ekspozituri Addiko banke
 • Za sva dodatna pitanja, klijenti mogu pozvati na broj telefona: 020/408-604.

Samo zahtjevi koji sadrže kompletne podatke i prateću dokumentaciju će biti razmatrani. Nakon obrade podnesenog zahtjeva, klijent će dobiti odgovor banke u najkraćem mogućem roku.

Klijenti kojima je odobrena mogućnost korišćenja moratorijuma pristupiće potpisivanju aneksa ugovora i biće im dostavljen novi otplatni plan.

PRAVNA LICA

Ko ima pravo da se prijavi za odlaganje plaćanja obaveza?

To su klijenti Banke koji:

 • Nemaju mogućnost redovne otplate kreditnih obaveza, usljed poremećaja u finansijskim rezultatima (smanjenje ostvarenih novčanih tokova, prekidi u lancu nabavke itd.) koji su prouzrokovani epidemijom novog koronavirusa

Mjere se NE odnose na:

 • Klijente čija kreditna sposobnost nije pogoršana efektima krize
 • Klijente čiji su ugovori o kreditu ranije raskinuti
 • Klijente koji su imali preko 90 dana kašnjenja u otplati dugova na dan 31.12.2019. i kojima je kredit za koji se traži moratorijum već bio restrukturiran u 2020. godini
 • Klijente za koje je pokrenut proces prinudne naplate

Za sve dodatne informacije i usaglašavanje daljih koraka, klijenti se pozivaju da stupe u kontakt sa nadležnim komercijalistima Banke.