Hipotekarni refinansirajući krediti

Addiko banka odobrava kredite namijenjene klijentima koji žele da refinansiraju hipotekarne i/ili stambene kredite.

 • Osim sredstava za refinansiranje postojećih kredita obezbijeđenih hipotekom, klijent može iskoristiti mogućnost dodatnog zaduženja u gotovini.
 • Iznos kredita je od 15.000,00 do 200.000,00€
 • Rok otplate je od 84 do 360 mjeseci (30 godina)
 • Kamatna stopa je promjenljiva i kreće se od  4.49% +3m EURIBOR (EKS počev od 4,64%), pri čemu se vrijednost EURIBOR-a usklađuje kvartalno, na kraju perioda za naredni period od tri mjeseca, a odlukom Banke rast EURIBOR-a je ograničen na maksimalno 2% u odnosu na vrijednost EURIBOR-a koja je važeća u momentu kada klijent podiže kredit
 • Naknada za obradu kredita iznosi 0.50%

Set obrazaca za zajmotražioca, koji se mogu preuzeti od kreditnog referenta, šalterskog radnika ili sa web prezentacije Banke, treba da sadrži:

 • Kreditni zahtjev
 • Izjava, potvrda i administrativna zabrana
 • Izjava o solidarnom jemstvu
 • Potvrda (za one klijente čiji poslodavci ne ovjeravaju administrativne zabrane)
 • Potpisana saglasnost za upit u Kreditni biro
 • Dokaz o uplaćenoj naknadi za upit u Kreditni biro
 • List nepokretnosti nekretnine na koju se upisuje založno pravo, ne stariji od 5 dana na dan predaje dokumentacije.
 • Fotokopija važećih ličnih karata ili pasoša sa brojevima telefona i adresom prebivalista (original dokumenta dat na uvid)
 • Mjenica koja se moze kupiti na šalteru banke i mjenično ovlašćenje
 • Ostala dokumentacija prema potrebi
Iznos kredita60.000€Moguća interkalarna kamata (maks.)224,50€
Rok otplate20 godina Administrativni troškovi5,00€
Naknada300,00€Procjena nekretnine60,00€
Kamatna stopa 4,49% + 3M EURIBOR (EKS 4,70%)Polisa osiguranja200,00€
Mjesečni anuitet379,27€Ukupan iznos za otplatu91.812,76€
 • Ukoliko je vrijednost 3M EURIBOR-a negativna,  za obračun anuiteta se uzima da je njegova vrijednost nula (0%), odnosno njegova vrijednost ne može rasti preko 2%, u skladu sa odlukom Banke.
 • Ostali troškovi koje klijent snosi: troškovi uknjižavanja zaloge na nepokretnostima koje služe kao instrument obezbjeđenja kredita, troškovi naknada za pribavljanje dokaza o vlasništvu nad nepokretnostima, troškovi izrade založne izjave, troškovi javnopravne ovjere dokumenata. (Visina ovih troškova  varira, isti se obračunavaju po notarskoj tarifi ili po tarifi Katastra. Navedeni troškovi nijesu uključeni u izračun EKS).
 • Banka zadržava prava da klijentima koji ne zadovoljavaju propisane uslove ne odobri kreditni zahtjev.
 • U efektivnu kamatnu stopu (EKS) su uračunati trošak naknade za obradu kredita, trošak mjenice, trošak upita u kreditni registar (RKB).
 • Reprezentativni primjer je uključio pripadajuće troškove relevantne za postupak odobravanja kredita po modelu iz prezentovanog kreditnog proizvoda. Troškovi koji nisu iskazani u reprezentativnom primjeru nisu ukalkulisani, niti će biti obračunati prilikom odobravanja ovog kreditnog proizvoda.
 • Dolaskom u banku klijent može dobiti ponudu u skladu sa svojim kreditnim bonitetom i poslovnom politikom banke za kreditni proizvod iz reprezentativnog primjera ili za drugi kreditni proizvod, po zahtjevu.
 • Drugi, potencijalni troškovi, koji na osnovu konkretne ponude mogu biti dio postupka naplate kredita, prezentovaće se klijentu u samoj ponudi i ugovoru koji se klijentu dostavlja na uvid (npr. uslovi pod kojima se mogu mijenjati naknade i troškovi vezani za ugovor, iznos zatezne kamatne stope za slučaj kašnjenja, naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza, iznos naknade za prijevremeni povrat kredita, pravo na jednostrani raskid ugovora i slično).

Za više informacija, pozovite Addiko Kontakt centar na broj 19990 svakog radnog dana od 08-19h i subotom od 08-13h ili se obratite najbližoj Addiko ekspozituri.

Pomoću Addiko asistenta, koji vas čeka u prozoru na desnoj strani ekrana, zakažite sastanak sa našim prodajnim osobljem.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaki proizvod je nepotrebno.

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Addiko paketi

Svakog mjeseca morate upravljati različitim finansijskim obavezama.

Spajamo različite finansijske obaveze u jednu.

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja

Addiko Bank Crna Gora

"Cookies" koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korišćenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".