Informacije o obradi ličnih podataka

kod online aplikacije za kreditiranje u skladu sa čl. 20. i 21. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

1. KO UPRAVLJA VAŠIM LIČNIM PODACIMA I GDJE MOŽETE DOBITI VIŠE INFORMACIJA?

Rukovalac obrade ličnih podataka: Addiko Bank AD Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona 98, Podgorica, Kontakti: 020 408 600, info.me@addiko.com,www.addiko.me; Kontakt Službenika za zaštitu ličnih podataka: dpo.me@addiko.com.Više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, kao i o pravima koja Vam pripadaju s obzirom na obradu ličnih podataka, dostupne su putem sljedećeg linka: https://www.addiko.me/zastita_licnih_podataka/.

2. KOJI PODACI SE OBRAĐUJU?

a) Vaši kontakt podaci (ime i prezime, broj telefona i e-mail);

b) Jedinstveni matični broj građanina (JMBG);

c) Podaci za traženi kredit: iznos kredita, period otplate;

d) Odluka o prenosu plate u Addiko banku.

3. ŠTA JE SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA I KOJI JE PRAVNI OSNOV ZA NJIHOVU OBRADU?

Podaci se obrađuju u svrhu:

  • Vaše kontakt podatke (ime i prezime, broj telefona i e-mail) obrađujemo radi komunikacije sa Vama u vezi sa zahtjevom i tehničkim sprovođenjem ugovora (verifikacija podataka). Službenik Kontakt centra Banke će Vas pozvati na broj telefona koji ste naveli u obrascu na Internet stranici, kako biste uz asistenciju izvršili finalizaciju Vašeg zahtjeva. Pravni osnov obrade je preduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora, kao i izvršavanje ugovora o kreditu (u skladu s čl. 10. st. 2. tač. 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
  • Jedinstveni matični broj građanina (JMBG) obrađujemo s ciljem pristupanja Kreditnom registru u skladu sa Odlukom o kreditnom registru („Službeni list Crne Gore“, br. 39/18 od 15.06.2018, 18/19 od 22.03.2019), a što čini jedan od parametara na osnovu kojih Banka donosi odluku o odobravanju kredita. Banka iz Kreditnog registra  dobija sve podatke predviđene članom 13. Odluke o kreditnom registru, između ostalog, identifikacijske podatke, kontakt podatke, podatke o zaduženjima.
  • Podaci za traženi kredit: (iznos kredita, broj rata otplate, odluka o prenosu plate) obrađujemo s ciljem pripreme ponude i sklapanja ugovora, a u skladu sa čl. 10. st. 2. tač. 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a koji predstavljaju bitne elemente za donošenje odluke o kreditiranju i kasnije za sklapanje ugovora.
  • Banka vrši provjeru dobijenih podataka s ciljem ispunjavanja obaveza koje Banka ima u vezi sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Pravni osnov za ovu obradu je čl. 10. st. 2. tač. 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (obrada je neophodna da bi se ispunile nadležnosti utvrđene zakonom).
  • U slučaju da ste dali saglasnost iz čl. 10, st 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Banka će Vaše kontakt podatke koristiti i za komunikaciju sa Vama za svrhe direktnog marketinga, do Vašeg opoziva saglasnosti.

4. IZVORI LIČNIH PODATAKA

Banka lične podatke za sprovođenje zahtjeva dobija od nosioca ličnog podatka unosom podataka u web formu zahtjeva, od trećih strana uvidom u Kreditni registar uz saglasnost vlasnika ličnih podataka, te lično prilikom dolaska klijenta u poslovnicu.

5. OBIM OBRADE LIČNIH PODATAKA

Za potrebe realizacije zahtjeva, Banka mora obraditi sve podatke koje ste naveli u zahtjevu.

6. OBAVIJEST O AUTOMATSKOJ OBRADI LIČNIH PODATAKA

Automatska obrada podataka se ne primjenjuje na ovu uslugu Banke.

7. ROKOVI ČUVANJA PODATAKA

U slučaju da ne dođe do potpisivanja ugovora o kreditiranju, Banka će sve podatke dobijene za tu svrhu, brisati najkasnije u roku od 12 (dvanaest) mjeseci. Podaci se taj period čuvaju s ciljem preduzimanja potrebnih radnji za svrhe sprečavanja potencijalnih prevara.

Nakon potpisivanja ugovora, Banka ima zakonsku obavezu da čuva podatke u zakonom propisanim rokovima i rokovima koji su odredjeni internim aktima Banke, kako to važi i za sve ostale proizvode Banke nezavisno od toga na koji način je zahtjev primljen (lično u poslovnici Banke, putem web stranice itd., znači svi podaci se čuvaju 10 (deset) godina od dana okončanja poslovnog odnosa, izvršene transakcije ili momenta identifikacije, u zavisnosti šta se dogodi kasnije u skladu sa članom 91. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

8. INFORMACIJE O INDIVIDUALNIM PRAVIMA

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u odnosu na lične podatke predviđa prava lica na koja se podaci odnose opisana u Poglavlju V (članovi od 43 do 48) i to: pravo na informaciju o tome da li se podaci o licu na koga se podaci odnose obrađuju i ako da, dodatne informacije precizirane Zakonom, zatim pravo na dopunu ili ispravku (npr. pogrešno upisanih podataka), pravo na brisanje podataka ako više nisu potrebni za realizaciju prava i obaveza iz poslovnog odnosa ili za ispunjenje obaveza Banke određenih propisima ili radi ostvarivanja i odbrane pravnih zahtjeva, kao i pravo na prigovor. To znači da u slučaju da ne dođe do realizacije ugovora o kreditiranju, Banka čuva vaše podatke maksimalno 12 (dvanaest) mjeseci, a u slučaju da se uspostavi poslovni odnos, Banka je dužna u skladu sa propisima Vaše podatke čuvati 10 (deset) godina od dana posljednje transakcije ili prestanka poslovnog odnosa, kako je bliže određeno internim aktima Banke.

Prigovor vezan za Vaše lične podatke možete uputiti u pisanom obliku lično u svakoj poslovnici Banke, odnosno poslati poštom na adresu Addiko Bank AD Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona 98 ili na elektronsku adresu dpo.me@addiko.com. Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu ličnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu ličnih podataka (AZLP). O prigovoru će se odlučivati, osim u izuzetnim slučajevima, u roku od 15 (petnaest) dana od datuma prijema kompletnog prigovora.

9. PRENOS PODATAKA TREĆOJ STRANI I U TREĆE ZEMLJE

Addiko Bank AD Podgorica dio je bankarske grupe Addiko. To znači da se dio operacija može obavljati u bilo kojoj banci unutar naše bankarske grupe, kao i kod pružalaca usluga koje je Banka angažovala u skladu sa važećim propisima. Sve navedene kompanije se nalaze u zemljama koje su potpisnice Konvencije o zaštiti lica s obzirom na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108) i pružaju adekvatne tehničke organizacijske mjere zaštite ličnih podataka. Pored navedenog, nakon sklapanja ugovora o usluzi, Banka je u obavezi dostavljati Vaše podatke i trećim stranama, a skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom. Prenošenje u treće zemlje odvija se jedino i u mjeri u kojoj je takav prenos dozvoljen Zakonom.

Addiko Bank Crna Gora